Tagastamistingimused

1. Kaupa on võimalik tagastada või ümber vahetada 14 päeva jooksul, andes tagastamissoovist teada Dina's Closet'i Facebooki sõnumites või helistades numbril 56233877. Kaup ei tohi olla kasutatud. Rikutud või sildita kaup tagastamisele ei kuulu.
2. Tagastatud kauba eest tagastatakse raha hiljemalt 14 päeva jooksul alates tagastamissoovi kättetoimetamisest Dina's Closet OÜ'le.
3. Tagastamistingimuste järgi makstakse tarbijale tagasi raha tagastatud kauba eest.
4. 14-päevane tagastamisõigus EI kehti kaubale, mis on soetatud enampakkumisel (okjsonil)
5. Kahenädalane tagastusperiood kehtib ainult nendele kaupadele, mis on ostetud sidevahendi abil. Kauplustest ostetud toodetele seaduslik taganemisperiood ei kehti.


Dina's Closet OÜ ei vastuta: kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.

Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-post) kaebuses tuleb märkida:
1) tarbija nimi ja kontaktandmed;
2) kaebuse esitamise kuupäev;
3) kauba või teenuse puudus;
4) ettevõtjale esitatav nõue;
5) viidata tuleb tehingu sooritamist tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

Tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

Taganemise avalduse tüüpvorm on saadaval alloleval veebilehel
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf

Kliendil on VÕS § 101 tulenevalt õigus tugineda õiguskaitsevahenditele.

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Selleks peab Klient esitama kaebuse Dina's Closet facebooki sõnumitesse. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Dina's Closet OÜ õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.